parallax background

Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Bipolar Bozukluk-Manik Depresif
13 Aralık 2017
Psikosomatik Hastalıklar
13 Aralık 2017

Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Görülme sıklığı %1- 5 aralığında olan , cocukluk dönemine özgü olduğu düşünülen fakat erişkin dönemde de geçerli olan bir bozukluktur. İş ,eğitim, ekonomik ve sosyal işlevsellik alanlarında bozulmaya yol açar. Erişkin dönemdeki belirtiler cocukluk çağındakilere benzer. Erişkin DEHB‟de dikkat eksikliği belirtileri hiperaktivite-dürtüsellik belirtilerinden daha sıktır.

Temel belirtiler dikkat ile ilgili sorunlar ve kendini kontroldeki sorunlardır. Bu sorunlar erişkin dönemde okul ve iş performasını etkilenmesine ( organizasyon ve planlamada güçlük, kolayca sıkılma, okuma ve kâğıt işlerinde dikkati toplayamama, kaytarma eğilimi,kötü zaman yönetimi, sonucu hesaplanamayan hızlı,dürtüsel kararlar verme gibi ), kişiler arası ilişkilerde bozulmaya ( arkadaş ilişkilerinde bozulma, sorumluklularını yerine getirememe , karşısındakini dinleyememe ,özel yakın ilişkilerde güçlük, çoklu evlilik gibi) ve davranışsal uyum problemlerine( kapasıtenin altında kalan düşük eğitim düzeyi, kötü finans yönetimi,ev işlerini organize edememek , yasam rutininin karmaşık hal alması gibi) yol acar .

DEHB olan erişkinlerin sağlıklı kontrollere göre eş tanı oranları yüksek ve işlevsellikleri kötüdür. En sık rastlanan eştanılar distimi, madde kötüye kullanımı, agorafobi ve bipolar duygulanım bozukluğudur, yaşam boyu depresyon ve anksiyete bozukluğu yaygınlığı da yüksektir .Çocukluk cağındaki DEHB erkek çocuklarda kız çocuklara göre 2-10 kat daha fazla görülmektedir. Ancak erkek/ kadın oranı yaş ilerledikçe azalmaktadır ve erişkin yaşamda oran 1/1 olarak bildirilmiştir. Erişkin DEHB’ in en iyi tedavisi ilaçlarla psikososyal destekleyici yöntemlerin birlikte kullanımı ile olur.

     

    Soru Sormak İstiyorum

    Psikologlara soracağınız tüm sorular cevap garantili ve ücretsizdir.

    //]]>